CSMS Konferenser

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

CSMS arrangerar regelbundet konferenser i syfte att främja utbytet av erfarenheter mellan forskare och praktiker. På konferenserna presenteras bland annat det forsknings- och utvecklingsarbete som genomförs vid de olika delprojekten på CSMS. Nästa konferens kommer att genomföras på Södertörns högskola i Stockholm 14-15 juni 2022.

2022 års konferens på temat Modern militär professionalism är den sjunde i ordningen och riktar ett särskilt fokus på uppbyggnad av totalförsvar, krishantering och samverkan i en dynamisk omvärld. Rysslands krig mot Ukraina, Sveriges NATO-ansökan och försvarssamarbeten mellan demokratiska stater i västvärlden är exempel på teman som kommer att diskuteras. Ett mål med konferensen är att under två dagar erbjuda en arena för dialog och erfarenhetsutbyte mellan militära praktiker, forskare, beslutsfattare och andra intressenter.

Delar av konferensen är ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen genomförs på Södertörns högskola  i Stockholm.

Väl mött!

CSMS

Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) i samarbete med Försvarsmakten, HKV LEDS INRI. www.csms.se

Här är programmet för 2022 års konferens och information om tidigare års genomförda konferenser hittar du längre ner på sidan. 

Programmet som PDF med kompletterande information kan laddas ner här.

Program 14 juni

09:30
Incheckning

10.00
Inledningstal av ÖB Micael Bydén och Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg.

10.30
Välkommen till CSMS konferens – ett möte mellan militär praktik och forskning. Lotta Victor Tillberg, forskningsledare, CSMS.

10.50
Integration of Military and Civilian Personnel within the Total Defence Workforce.  Irina Goldenberg,  Director Research Operational and Organizational  Dynamics, Canadian Department of National Defence.

11.30
How do we do the will to defend? The Estonian  perspective. Tiia-Triin Truusa PhD Baltic Defence  College, Manager of Academic and Outreach Activities 

12.00
Lunch

13.30
Total defence workforces.
Stéfanie von Hlatky, Queen’s University; Louise Olsson, Peace Research Institute Oslo (PRIO), Joakim Berndts-son, CSMS; Irina Goldenberg, Canadian Department of National Defence, Anne Roelsgaard Obling, Royal Danish Defence College, m.fl.

14.30
Kaffepaus

15.00
Transformation of military profession and  professionalism in Scandinavia. Anne Roelsgaard Obling, Royal Danish Defence College; Harald Høiback, Professor Lt. Col. Norwegian Armed Forces Museum; Morten Brænder, Aarhus university DK; Lotta Victor Tillberg, CSMS m.fl.

16.00
Urban Warfare in the Twenty-First Century.  Anthony King, Professor, University of Warwick, UK.

16.30 – 17.00
NCOs and professionalism – more than an officer’s game. Christopher Dandeker, Professor Emeritus,  Department of War Studies, King’s College London, UK.

17.30
Gemensam middag i Svarta lådan

Utdelning av Bengt Abrahamsson-priset 2022. Prisutdelare: Robert Egnell, rektor, Försvarshög-skolan. 

19.30
Slut 

Program 15 juni

9.30
Kaffe, the och frukt

10.00
Deploying Feminism: The Role of Gender in NATO Military Operations. Stéfanie von Hlatky, Associate Professor, Queens University, Canada.

10.30
Civil kompetens i den militära professionen. Caroline Trulsson, Chef Sektionen erfarenhetsanalys vid  Insatsstaben J7.

10.50
SOM-undersökningen: Försvarsförtroende och NATO-opinion. Karl Ydén, Fil Dr, CSMS

11.05
Praktiknära forskning i uniformsyrken. Lotta Victor Tillberg, forskningsledare CSMS

Vem lär vem vid dubbelsidiga övningar? Mj Martin Schüler diskuterar resultat från tre olika övningar.

Återupptäcka Försvarsmakten – ett samtal om att vara militär och forska på sin egen verksamhet.  Förvarshögskoledoktorand Martin Schüler och  Försvarsmaktsdoktorand Håkan Silverup diskuterar och samtalar om hur det är att utföra praktiknära forskning i den verksamhet man själv är del av. 

12.00 – 13.30
Lunch (kaffe i foajé 4 från kl. 12.30)

13.30
Uppdrag samverkan – erfarenheter från kriser,  konflikter och krig. Ingrid Johansson, Ambassadör; Malin Dreifaldt, Västerås stad; Hans Ilis Alm, Försvarshögskolan;  Peter Arnevall, Förbundsdirektör och Räddningschef; Johan Barvaeus, Vesper Group; Bo Rahmström,  Försvarsmakten; Carita Söderlund, Region Uppsala; Lars Axvi, Sjöfartsverket; Jan Almgård, Försvarsmakten; Peter Tillberg, CSMS.

14.30
Den svenska veteranen – en kompetent resurs i samhället. Lotta Victor Tillberg, CSMS; Carl-Martin Pethrus, Med. Dr; Monica Larsson stf Chef FM Veteran-centrum, Christopher Johansson, veteran.

15.45
Operationer i informationsmiljön – strategisk  kommunikation som verkansmedel. Mats Ström, Brigadgeneral, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. 

16.00
Avslutning

Moderator: Anna Victoria Hallberg, Södertörns högskola.

Tider: Konferensprogrammet pågår kl. 9.30–17.00 den 14 juni med gemensam middag efter program-mets slut. Den 15 juni kl. 10.00–16.00.

Praktiska detaljer 

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Syftet med de insamlade uppgifterna är att kunna meddela dig som du fått plats på konferensen samt om det uppstår ändringar i schemat. Vid fler anmälda än lokalerna medger kommer platserna att prioriteras utifrån antal anmälda från respektive arbetsställe.

Eventuella kringkostnader (resa, logi, traktamente) som uppstår i samband med konferensen står respektive myndighet och/eller organisation för. Mer praktisk information meddelas deltagare när anmälan bekräftas. Mer information om CSMS och tidigare konferenser hittar du på hemsidan www.csms.se.

 

Frågor 

Har du frågor om konferensen är du välkommen att kontakta Peter Tillberg, e-post: peter.tillberg@csms.se, eller tel. +46 (0)733 026 390

Varmt välkommen!Konferenshistorik

2008 genomfördes den första konferensen på temat modern militär professionalism. Bakgrunden var ett identifierat behov att uppmärksamma och belysa militära erfarenheter från internationell tjänst. Den andra konferensen 2012 hade tema yrkeskunnande och chefskap i högre militära befattningar. Fokus 2013 riktades mot erfarenheter från Afghanistan. Målsättning med konferenserna 2015 och 2017 var att belysa och problematisera hur en modern militär profession ser ut och verkar i ett demokratiskt samhälle. 2018 års konferens handlade om att den svenska Försvarsmakten står inför flera utmaningar och olika tankar på hur en modern försvarsmakt ska kunna organiseras presenterades.


2018

När detta skrivs år 2018 står Försvarsmakten inför flera utmaningar. En handlar om att här och nu lösa den uppgift man finns till för. En annan om organisatorisk tillväxt. En tredje utmaning är att utvecklas så att organisationen svarar mot krav och behov både idag – och i framtiden. Detta behöver ske samtidigt som den dagliga verksamheten fortgår utan avbrott. En fjärde utmaning är att göra det nyss nämnda inom ramarna för befintlig budget. Så hur ska formandet av en ny Försvarsmakt gå till? Och hur kan gjorda erfarenheter och nya förutsättningar fogas samman till en fungerande organisation?... (länk till konferensprogram)


2017

Hur ser en modern militär professionalism ut i ett demokratiskt samhälle som Sverige? I vår iver att förstå och förutspå en omvärld och framtid som verkar både flyktig och osäker finns risken att vi inte lär av det vi varit med om. Hur man tränar och förbereder sig för det oväntade behöver utforskas med hjälp av nya perspektiv. Därför har årets konferens om Modern militär professionalism två teman: ett är ”Sveriges nya säkerhetspolitiska läge efter Brexit/Trump” och ett annat är ”Försvarsmakt i omvandling – från insatsfokus till nationellt försvar”... (länk till konferensprogram)


2016

En scen gör det möjligt att sammanföra personer, samtal och tankar som i normala fall inte skulle mötas. ”Uppdrag Afghanistan - bilder och berättelser från en internationell insats” är en dokumentär komposition av autentiska erfarenheter gjorda av soldater och officerare som tjänstgjort i Afghanistan. Vad händer med våra egna perspektiv när vi tar oss tid att uppmärksamma och möta andras erfarenheter? Vilka lärdomar har vi möjlighet att göra? Vilken betydelse ska de få för framtida militära utmaningar såväl nationella som internationella?... (länk till konferensprogram)


2015

Vad innebär modern militär professionalism? Vad ur erfarenheterna från internationella uppdrag är relevant att ta med in i det nya? Vad ska vi med ett försvar till? Frågorna är angelägna och aktuella. Sedan 2008 - då den första konferensen arrangerades - har flera omvärldsfaktorer förändrats. Hotbild, nya säkerhetspolitiska förutsättningar och organisatoriska villkor formar på vilket sätt Försvarsmakten möter och hanterar uppdrag och utmaningar... (länk till konferensprogram)


2014

Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till personal vid Försvarsmakten och forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar inom Försvarsmakten som berör personalförsörjningen. Under konferensen tas några av de teman upp som är centrala i forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten (vid GRI Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet)... (länk till konferensprogram)


2013

Militära erfarenheter från Afghanistan – med blick mot framtiden. När konferensen Uppdrag utland 2013 går av stapeln för tredje gången sätts ett av svensk försvarsmakts mest omfattande åtaganden i blixtbelysning – Afghanistan. Vilka erfarenheter har gjorts av de som varit där? Vilka lärdomar bör uppmärksammas? Och vilka kunskaper är värda att ta med sig in i framtiden? Programmet för Uppdrag utland konferensen 2013 är sammansatt för att uppmärksamma angelägna frågor att arbeta vidare med samt att främja idé- och erfarenhetsutbyte mellan militära yrkespraktiker, beslutsfattare och forskare... (länk till konferensprogram)


2013

Årets konferens om försvars- och säkerhetsrelaterad forskning genomförs den 23-24 september i Göteborg. Konferensen arrangeras av Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand till forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning samt personal vid Försvarsmakten. Syftet är att erbjuda en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar av HR-funktionen, civilt meritvärde, yrke och validering... (länk till konferensprogram)


2012

Centrum för Studier av Militär och Samhälle bjuder in till en tvådagars försvarsforskningskonferens i Göteborg. En presentation av SOM-institutets årsrapport ” Sverige i krig”  genomförs av forskarna Joakim Berndtsson och Karl Ydén. Därefter presenterar Joakim Dahlman ”Marinens behov av humanvetenskap - erfarenheter från förband och skarpa uppdrag”. Konferensen avslutas av Joakim Berndtsson på temat ”Svenska officerare och privata säkerhetsföretag – karriärmöjlighet eller konkurrent? Internationella insatser och den militära marknaden.”... (länk till konferensprogram)


2008

I boken Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag, reflekterar soldater och officerare över olika svåra situationer de mött i internationella uppdrag. Boken fungerar som en utgångspunkt för konferensen. Studien som erfarenhetsprojektet är en del av är sedan 2001 ett samarbete med Dialogseminariets forskningsmiljö vid Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för yrkeskunnande och teknologi... (länk till konferensprogram)


Aktiviteter

Konferensprogram_framsida_2022

Konferens Modern Militär Professionalism 2022 är avslutad

2022 års konferens Modern Militär Professionalism riktade fokus på det nationella försvaret och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen var ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen genomfördes den 14-15 juni i Stockholm.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.