20210902_antseh01_AJB_K4_TARFALA_KEB_101

Om CSMS

Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för främjande och utbyte av forskning om militära organisationer och civil-militära relationer.

20190517-20_jonhel11_Vareld_p18_uppsuttet_skytte-3034 Foto ©Försvarsmakten/Jonas Helmersson

Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) grundades 2011. Uppdraget är att initiera och bedriva forskning, skapa möjligheter för forskningssamarbete nationellt såväl som internationellt samt skapa arenor för dialog mellan forskare och yrkesverksamma, myndigheter, organisationer och näringsliv. Målsättningen för CSMS är att genom mångdisciplinär forskning skapa ny kunskap relevant för praktiker, forskare, myndigheter och andra intresseorganisationer.

CSMS idé är att forskning om militära institutioner bäst bedrivs över universitets-, organisations- och disciplingränser samt i kontakt med det internationella forskarsamhället. CSMS ansluter sig därmed till den tradition som formats av Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, som grundades 1960 av Morris Janowitz vid University of Chicago.

CSMS inkluderar forskare och studerande från olika lärosäten, institutioner och akademiska ämnen. En gemensam utgångspunkt är att forskning om militära organisationer, över disciplingränser, är ett viktigt bidrag till demokratiskt inflytande över militären.

Övergripande forskningsteman vid CSMS är:

  • Försvar i förändring – demokratisk kontroll och civil-militära relationer
  • Perspektiv på profession – organisation, struktur och maktförhållanden
  • Praktisk kunskap i kris och konfliktfyllda miljöer
  • Modern militär professionalism, lärande och kompetensförsörjning


Grunden för verksamheten utgörs av forskare med bakgrund i olika vetenskapliga discipliner såsom t.ex. yrkeskunnande, globala studier, företagsekonomi, statsvetenskap, teknik, sociologi, pedagogik och juridik.


Personal vid CSMS

Peter Tillberg är kapten och har tidigare arbetat i Försvarsmakten med soldat och officersutbildning. Peter är forskare och har under mer än 20 år arbetat som projektledare i Försvarsmakten och Försvarshögskolan med frågor som berör ledarskap, organisation teknologi och militärt yrkeskunnande i skarpa situationer. Han har bland annat publicerat Dialoger om yrkeskunnande och teknologi (2002), Spelplats – Yrkeskunnandets Praktik och IT (2002), "Some Aspects of Military Practices and Officers Professional Skills" (2006), Mission Abroad – Military experience from international operations (2008), Uppdrag Chef – Åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011), Uppdrag Afghanistan – Bilder och berättelser från en internationell insats (2017) och Uppdrag Veteran - Om svenska militära utlandsveteraner (2020). Peter är executive editor på den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS). Peter doktorerar på institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska högskolan. Han är föreståndare och projektledare vid Centrum för studier av militär och samhälle (CSMS).

Joakim Berndtsson är lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Berndtssons huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring det ökande användandet av privata säkerhetsföretag i och omkring väpnade konflikter samt konsekvenserna av denna utveckling för statlig kontroll över våldsmedlen och civil-militära relationer. 2009 disputerade han på en avhandling om användandet av säkerhetsföretag i Irak, och har sedan dess publicerat ett flertal artiklar i ämnet. Han har också genomfört en studie för Försvarsmakten om svenska officerares inställning till säkerhetsbranschen som aktör i högriskområden och som potentiell karriärväg. Medverkar tillsammans med Karl Ydén i ett större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Lotta Victor Tillberg är filosofie doktor i yrkeskunnande och teknologi, disputerad 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan, sedan 2015 docent i den praktiska kunskapens teori. Hon har arbetat med frågor om militärt yrkeskunnande sedan 1996, med särdkild inriktning på yrkeskunnande och den praktiska kunskapens betydelse i svårbedömda situationer. Lotta medverkar bland annat i antologin Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag (2007). Hon publicerade 2010 boken Konsten att vårda – om att vara professionell i svårbedömda situationer om vårdarbetares yrkeskunnande. Hon är också författare till boken Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer, tillsammans med Peter Tillberg (2011). Sedan 2010 undervisar hon i praktisk kunskap vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon arbetar idag som forskare i projekten ’modern militär profession’ och ’veteran i Sverige’, vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle vid Kungliga Tekniska högskolan.

Monica Hane är sedan 1982 docent i tillämpad psykologi och sedan 1990 delägare i Samarbetsdynamik AB. Hon har vid Psykologiska institutionen vid Uppsala universitet forskat om möjligheten att genom information och attitydförändringar förändra beteenden och vid Arbetsmedicinska kliniken i Örebro om arbetsrelaterade hälsorisker. Hon har också varit lektor i arbetsorganisation och arbetspsykologi vid Högskolan i Trollhättan. Inom ramen för Samarbetsdynamik AB har hon ansvarat för ett stort antal vetenskapliga undersökningar, utvecklat forskningsmetoder som möjliggör studier av interaktiva och kommunikativa förlopp, sammanställt kunskapsöversikter i flera olika vetenskapliga fält och genomfört utvärderingar av i samhället uppmärksammade och framgångsrika interventioner. Flera av dessa projekt har varit samarbeten med Försvarsmakten och med CSMS. Monica Hane är nu anställd på deltid vid CSMS inom ramen för projektet Uppdrag Samverkan.

Karl Ydén, fil.dr., studerar militärorganisationers skilda handlingslogiker och hur militären påverkas av uppdragsgivare, uppgifter och förändrade kompetenskrav. De industriella demokratiernas militärer befinner sig i kraftiga förändringar vad avser uppdragsgivare, uppgifter och kompetenskrav som sammanhänger såväl med globalisering och teknikutveckling som med förvaltningsanknutna effektiviseringskrav och karaktären hos moderna militära hot och konflikter. Medverkar tillsammans med Joakim Berndtsson i ett större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Karl Ydén är reservofficer i Försvarsmakten, har fullgjort internationell tjänstgöring och är huvudsakligen verksam vid Chalmers tekniska högskola samt gästforskare vid King’s College London, Department of War Studies.

Sanna Strand är filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning, disputerad 2019 vid Göteborgs Universitet. Strands avhandling studerar hur bilden av Försvarsmakten som ”varumärke” växte fram och förändrades i och med övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar år 2010. Strand arbetar just nu som postdoktor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet och undervisar på institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet. Utöver det projektledare hon 2020-års upplaga av den CSMS-organiserade konferensen Modern militär professionalism som gick av stapeln 15-16 juni på Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Strands huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring frågor om militär personalförsörjning, försvarsvilja och militära organisationers föränderliga roll i samhället. Hennes forskning kan läsas i vetenskapliga journaler så som Critical Military Studies och Media, War and Conflict.

John Haglund är MA i teoretisk filosofi och arbetar på CSMS som forskningsassistent. Han har tidigare varit verksam vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola och undervisat brett om företrädelsevis epistemologiska och etiska frågor inom spänningsfältet mellan teori och praktik. Han har forskat inom militärt yrkeskunnande i relation till veteraner och samverkan och har två artiklar forthcoming på dessa områden.

Image 3image00202_Things_logo_darkdownloadDefencePosition_1200x630px

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies