20210902_antseh01_AJB_K4_TARFALA_KEB_101

About CSMS

The Swedish Center for Studies of Armed Forces and Society (CSMS) aim is to initiate and conduct research, create possibilities for national as well as international research collaboration and provide arenas for dialogue between researchers and practitioners.

20190517-20_jonhel11_Vareld_p18_uppsuttet_skytte-3034 Foto ©Försvarsmakten/Jonas Helmersson

The Swedish Center for Studies of Armed Forces and Society (CSMS) was founded in 2011. The aim is to initiate and conduct research, create possibilities for national as well as international research collaboration and provide arenas for dialogue between researchers and practitioners, government agencies, organizations and the trade and industry. The CSMS vision is to by means of multidisciplinary research create new knowledge relevant to practitioners, researchers, government agencies and interest groups.

The anchoring idea of CSMS is that research on military institutions is better carried out outside the boundaries of universities, organizations and disciplines and in connection with the international research community. Thus, CSMS continues a tradition formed by the Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, instituted in 1960 by Morris Janowitch at the University of Chicago.

CSMS includes researchers and students from different universities, institutions and academic fields. A common vantage point is that research on military organizations, across disciplinary boundaries, makes up an important contribution to the democratic influence over the armed forces.

Overarching research themes at CSMS are:


  • Defence in change – democratic control and civil- military relations
  • Perspectives on the profession – organization, structure and power relations
  • Practical knowledge in the context of crisis and conflict
  • Modern military professionalism – learning and competence provision

The foundation of the center is comprised of researchers with their background in different scientific disciplines such as professional knowledge, global studies, business administration, political science, technology, sociology and law.

CSMS collaborates with several organizations and universities. The primary aim is exchanging ideas and creating new knowledge of military organizing and civil-military relations.


Some of the organizations currently in collaboration with CSMS:

The Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT) was established in 1979 through co-operation between the Swedish Institute of Management (IFL), Chalmers University och Technology, the Stockholm School of Economics, the Royal Institute of Technology, and Lund Institute of Technology. Since then IMITs aim has been to pursue and promote research and development in technical and industrial renewal and administration, as well as participating in training in this sphere. IMIT´s research Is primarily concerned with how the benefits of technical development can be improved by providing knowledge of industrial management and economics. IMIT acts as a creative link between the development of scientific knowledge in academia and actual industrial renewal work. The purpose is to facilitate the collaboration and knowledge exchange between the two cultures on which industry largely is based, namely, technology and engineers on one side and management experts and economics on the other.

Scandinavian Military Studies (SMS) is a network of researchers and military personell working on questions about military practice and organization. The network consists of CSMS, the Royal Danish Defence College, the Norwegian Defence University, the Swedish Defence University and Center for Military Studies at the University of Copenhagen. SMS has a scientific journal, Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS), which publishes open access articles and monographs.

Nordic Association for Research on Military Profession is a network of researchers interested in different questions relating to the military profession from a nordic perspective. Our first joint project was to write an anthology titled Social Transformations of the Military Profession and Professionalism in Scandinavia. The book was published in 2022 and can be downloaded here. The network participated at CSMS international conference Modern Military Professionalism in Stockholm, Sweden, June 15-16, 2020.

Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS), was founded in 1969 by Morris Janowitz at the University of Chicago. IUS is a forum where researchers, military personell and students can connect and exchange research findings and knowledge from military practice and civil-military relations. IUS has about 600 members from 35 countries. Since 1974, IUS publishes scientific articles in the journal Armed Forces & Society.

European Research Group on Military and Society (ERGOMAS) was formed in 1986. ERGOMAS started as a European network for researchers interested in various aspects of the relations between the military and society. As of today, its members originate from all over the world. ERGOMAS-members meet regularly in different work groups and come together in a biannual international conference.

The SOM institute is an independent research organization at the University of Gothenburg. Since 1986, the SOM institute has been working together with researchers from a wide range of disciplines in order to delineate public opinion and understanding societal development in Sweden. The SOM institute has since the beginning been focusing on the habits, attitudes, behaviors and trust of the population when it comes to the broad areas of Society, Opinion and Media. Today, the vast amount of surveys and data collected offer unique possibilities when it comes to cross-sectional analysis, following changes in opinion over time or conducting methodological studies. The Swedish peoples' perception on defence- and security politics are surveyed and is published annually in the SOM book. 
Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) grundades 2011. Uppdraget är att initiera och bedriva forskning, skapa möjligheter för forskningssamarbete nationellt såväl som internationellt samt skapa arenor för dialog mellan forskare och yrkesverksamma, myndigheter, organisationer och näringsliv. Målsättningen för CSMS är att genom mångdisciplinär forskning skapa ny kunskap relevant för praktiker, forskare, myndigheter och andra intresseorganisationer.

CSMS idé är att forskning om militära institutioner bäst bedrivs över universitets-, organisations- och disciplingränser samt i kontakt med det internationella forskarsamhället. CSMS ansluter sig därmed till den tradition som formats av Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, som grundades 1960 av Morris Janowitz vid University of Chicago.

CSMS inkluderar forskare och studerande från olika lärosäten, institutioner och akademiska ämnen. En gemensam utgångspunkt är att forskning om militära organisationer, över disciplingränser, är ett viktigt bidrag till demokratiskt inflytande över militären.

Övergripande forskningsteman vid CSMS är:

  • Försvar i förändring – demokratisk kontroll och civil-militära relationer
  • Perspektiv på profession – organisation, struktur och maktförhållanden
  • Praktisk kunskap i kris och konfliktfyllda miljöer
  • Modern militär professionalism, lärande och kompetensförsörjning


Grunden för verksamheten utgörs av forskare med bakgrund i olika vetenskapliga discipliner såsom t.ex. yrkeskunnande, globala studier, företagsekonomi, statsvetenskap, teknik, sociologi, pedagogik och juridik.


Personal vid CSMS (i urval)

Peter Tillberg är officer och har tidigare arbetat i Försvarsmakten med soldat och officersutbildning. Peter är forskare och har under mer än 20 år arbetat som projektledare i Försvarsmakten och på Försvarshögskolan med frågor som berör ledarskap, organisation teknologi och militärt yrkeskunnande i skarpa situationer. Peter är sedan 2011 föreståndare och projektledare vid Centrum för studier av militär och samhälle (CSMS) och projektledare vid Stiftelsen IMIT. Han har bland annat publicerat Mission Abroad – Military experience from international operations (2008), Uppdrag Chef – Åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011), Uppdrag Afghanistan – Bilder och berättelser från en internationell insats (2017), Uppdrag Veteran - Om svenska militära utlandsveteraner (2020), Military Competence in Use in the Expeditionary Era (2022) och Uppdrag Samverkan - om konsten att samarbeta när det gäller (2023). Peter är executive editor på den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS). Peter doktorerar på institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska högskolan. 

Joakim Berndtsson är lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Berndtssons huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring det ökande användandet av privata säkerhetsföretag i och omkring väpnade konflikter samt konsekvenserna av denna utveckling för statlig kontroll över våldsmedlen och civil-militära relationer. 2009 disputerade han på en avhandling om användandet av säkerhetsföretag i Irak, och har sedan dess publicerat ett flertal artiklar i ämnet. Han har också genomfört en studie för Försvarsmakten om svenska officerares inställning till säkerhetsbranschen som aktör i högriskområden och som potentiell karriärväg. Medverkar tillsammans med Karl Ydén i ett större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Lotta Victor Tillberg är filosofie doktor i yrkeskunnande och teknologi, disputerad 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan, sedan 2015 docent i den praktiska kunskapens teori. Hon har arbetat med frågor om militärt yrkeskunnande sedan 1996, med särdkild inriktning på yrkeskunnande och den praktiska kunskapens betydelse i svårbedömda situationer. Lotta medverkar bland annat i antologin Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag (2007). Hon publicerade 2010 boken Konsten att vårda – om att vara professionell i svårbedömda situationer om vårdarbetares yrkeskunnande. Hon är också författare till boken Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer, tillsammans med Peter Tillberg (2011). Sedan 2010 undervisar hon i praktisk kunskap vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon arbetar idag som forskare i projekten ’modern militär profession’ och ’veteran i Sverige’, vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle vid Kungliga Tekniska högskolan.

Jenny Malmström har filosofie kandidatexamen i globala studier/internationella relationer och en masterexamen i international administration and global governance vid Göteborgs universitet. Under sin utbildning har Malmström fokuserat på studier om säkerhet, försvar och civil-militära frågor där det huvudsakliga intresseområdet är den svenska soldaten och dennes identitet och roll i en förändrad tid. Malmström arbetar just nu, tillsammans med Joakim Berndtsson, med en studie om Hemvärnet och deras roll i svensk försvarsvilja och totalförsvarsutveckling. Studien baseras på Malmströms masteruppsats i samma ämne.

Karl Ydén, fil.dr., studerar militärorganisationers skilda handlingslogiker och hur militären påverkas av uppdragsgivare, uppgifter och förändrade kompetenskrav. De industriella demokratiernas militärer befinner sig i kraftiga förändringar vad avser uppdragsgivare, uppgifter och kompetenskrav som sammanhänger såväl med globalisering och teknikutveckling som med förvaltningsanknutna effektiviseringskrav och karaktären hos moderna militära hot och konflikter. Medverkar tillsammans med Joakim Berndtsson i ett större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Karl Ydén är reservofficer i Försvarsmakten, har fullgjort internationell tjänstgöring och är huvudsakligen verksam vid Chalmers tekniska högskola samt gästforskare vid King’s College London, Department of War Studies.

Sanna Strand är filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning, disputerad 2019 vid Göteborgs Universitet. Strands avhandling studerar hur bilden av Försvarsmakten som ”varumärke” växte fram och förändrades i och med övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar år 2010. Strand arbetar just nu som postdoktor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet och undervisar på institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet. Utöver det projektledare hon 2020-års upplaga av den CSMS-organiserade konferensen Modern militär professionalism som gick av stapeln 15-16 juni på Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Strands huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring frågor om militär personalförsörjning, försvarsvilja och militära organisationers föränderliga roll i samhället. Hennes forskning kan läsas i vetenskapliga journaler så som Critical Military Studies och Media, War and Conflict.

Joakim Svartheden är forskningsassistent vid CSMS, redaktör och medredaktör för ett antal publikationer kring militärt yrkeskunnande och profession liksom för CSMS podcast Uppdrag Podd. Därutöver har större delen av karriären ägnats åt ledarskapsutbildning och pedagogikutveckling på förbandsnivå såväl inom militär och civil högskola. Idag arbetar Joakim som pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet vid Uppsala universitet och han är reservofficer vid Högkvarteret.

20220313_antseh01_Eksjo_Ing2_kompaniovning_0178 Foto ©Försvarsmakten/Antonia Sehlstedt
downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.