151022-arken-15
Uppdrag böcker

Uppdrag Samverkan - Om konsten att samarbeta när det gäller

Ett effektivt totalförsvar är beroende av väl fungerande samverkan mellan olika aktörer. Idag används begreppet samverkan som ett magiskt ord. I visioner och regelverk beskrivs samverkan både som en nyckel till framgång och en lösning på komplexa problem. Men hur går samverkan till i praktiken? I boken berättar rutinerade aktörer från totalförsvarets olika delar om sina erfarenheter av samverkan.

Uppdag Samverkan omslag

I boken Uppdrag Samverkan - Om konsten att samarbeta när det gäller berättar rutinerade aktörer från totalförsvarets olika delar om sina erfarenheter av samverkan. Här finns konkreta exempel där yrkesverksamma beskriver hur de ställts inför svåra utmaningar, överväganden och beslut inom ramarna för olika former av krishantering. Uppdrag Samverkan – om konsten att samarbeta när det gäller bygger på ett forskningsprojekt, ”Erfarenhetsforum Samverkan” som under åren 2019–2022 bedrivits vid Centrum för studier av militär och samhälle.

Boken kan laddas ner här som PDF-fil.

Arbetet med en E-bok pågår just nu och engelsk version likaså. Dessa kommer också kunna laddas ner på CSMS hemsida.

Pappersutgåva av boken kan beställas här.

20180606_Bezmah01_Beredskapskontrol_HV_570 Fotograf: Bezav Mahmod, Försvarsmakten

Förord

"Det saknas sannerligen inte texter, riktlinjer och policys som uppmanar till samverkan. Samverkan är idag en aktivitet som allt oftare framstår som universallösningen på samhällets problem och utmaningar. Inte heller saknas regelverk, instruktioner och överenskommelser med avsikt att främja och reglera former för samverkan. I Uppdrag Samverkan – om konsten att samarbeta när det gäller förflyttar vi perspektivet från policynivåns regler och skriftliga instruktioner till att uppmärksamma själva utförandet av aktiviteten samverkan. Hur går samverkan till när det verkligen gäller? Vad är utmärkande för en välgrundad planering av samverkan? Var uppstår friktioner, hur beskrivs motstånd och hinder och inte minst, hur ser framgångsfaktorer ut? I den här boken beskriver ett antal rutinerade ”samverkansaktörer” från totalförsvarets olika delar sina erfarenheter av att samverka i praktiken.

Boken handlar om den svåra konsten att samverka i situationer när yrkeskunnandet utmanas och sätts på prov. I Nationalencyklopedin beskrivs ordet konst som färdigheter, men också som ett kunnande som inbegriper omdömesförmåga och personligt förvärvade erfarenheter. Konst är en ”kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter.” Det är denna samverkandets ”särskilda kunskap” som utforskas och problematiseras i denna bok.

I Uppdrag Samverkan – om konsten att samarbeta när det gäller presenteras inga färdiga lösningar, eller kvalitetssäkrade processer för framgångsrik samverkan. I den här boken får läsaren träffa yrkesverksamma människor – aktörer – som har ställts inför svåra utmaningar, överväganden och beslut när det gäller samverkan inom ramarna för olika former av krishantering. De har verkat i situationer och miljöer där det egna agerandet möts av andra aktörers självständiga handlingar och de beskriver komplexa situationer där det sällan finns endast ett självklart och rätt svar på vad som behöver göras just nu. Deras berättelser, lagda tillsammans, ger form åt en dokumentär komposition om samverkandets olika aspekter och problemområden. Den bärande idén med boken är att den ska innehålla en mångfald av olika konkreta exempel på samverkan. Urvalet av berättelser är tänkt att berika bilden av de aspekter som kan behöva övervägas och beaktas. Exemplen är tänkta att fungera som ingångar och impulser till läsarens egen reflektion över egen samverkande yrkespraktik. Med andra ord är de inte bara tänkta endast för deltagarna i projektet.

Berättelserna i boken är resultatet av ett delprojekt inom ramen för forskningsprojektet ”Erfarenhetsforum Samverkan” som under åren 2019–2022 bedrivits vid Centrum för studier av militär och samhälle (CSMS). Projektet har genomförts med den numera väl etablerade dialogseminariemetoden. Metoden bygger på att personer, med omfattande och mångårig erfarenhet av det som behöver belysas, bjuds in att i både skrift och samtal dela med sig och reflektera över sina erfarenheter. I metoden ingår att använda sig av konst och litterära texter som inspiration för att hitta tonen och anslagen i sina egna texter. Texterna utvecklas undan för undan i en serie utforskande seminarier som sedan ligger till grund för ytterligare dialoger och kritiska reflektioner. I dessa medverkar både andra aktörer och forskare från olika relevanta kunskapsfält.

I dialogseminariemetoden ingår även att de medverkande forskarna bidrar i samtalen med reflektioner och fördjupningar kring de frågor som väcks utifrån sitt yrkeskunnande. I den här boken finns därför på motsvarande sätt, mellan aktörernas berättelser, insprängt några mer allmänna resonemang och reflektioner kring samverkan, samverkansmöten samt vad som krävs av samverkande aktörer."

Boken kan laddas ner här som PDF-fil.


downloadSJMS_logo_black_fulErgomas02_Things_logo_darkImage 3

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Csms använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies