CSMS Erfarenhetsforum

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

CSMS Erfarenhetsforum är en strukturerad mötesform för erfarenhetshantering och utveckling av yrkeskunnande

 Centrum för Studier av Militär & Samhälle inbjuder till

ERFARENHETSFORUM SAMVERKAN 2021


I en serie utforskande samtal bjuds du in till att tillsammans med andra i skrift och samtal reflektera över – och dela med dig av – dina erfarenheter av olika samverkan- och samarbetssituationer. Syftet med forskningsprojektet är att utforska olika perspektiv på samverkan i civila och militära organisationer. Målet är att med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter ta fram ett kunskapsunderlag användbart både för den enskilde och för organisationen. Med hjälp av konkreta exempel identifieras frågor för fortsatt forskning och kunskapsutveckling.

Det finns många olika definitioner på begreppet samverkan. I Försvarsmaktens handbok från 2016 beskrivs till exempel samverkan som ”en metod för att uppnå målet – en effektiv samordning av resurser och kompetenser både för att förebygga och hantera samhällsallvarliga situationer och kriser” (Försvarsmakten 2016: 10). Vidare anges att:

SAMVERKAN ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL UTAN GENOMFÖRS FÖR ATT UPPNÅ SPECIELLA SYFTEN. SAMVERKAN GENOMFÖRS FÖR ATT FÖRBEREDA INFÖR OCH/ELLER FÖREBYGGA ATT EN KRIS INTRÄFFAR. DEN GENOMFÖRS UNDER EN PÅGÅENDE KRIS FÖR ATT HANTERA DEN AKUTA SITUATIONEN. SAMVERKAN GENOMFÖRS OCKSÅ EFTER EN KRIS FÖR ATT ÅTERSTÄLLA OCH TILLVARATA ERFARENHETER FÖR ATT MER EFFEKTIVT KUNNA HANTERA KOMMANDE KRISER (FÖRSVARSMAKTEN 2016: 10).

Samverkan genomförs alltså enligt Försvarsmakten före, under och efter kriser i syfte att förbereda, hantera och lära. Men erfarenheter från samverkanssituationer visar att det finns flera utmaningar att hantera. Några exempel är: 1) Den grupp med personer som tillsammans ska lösa en uppgift förändras ofta under genomförandet. Några tillkommer och några faller ifrån. Detta gäller även när organisationer samverkar. 2) Uppgiften som ska lösas ändrar karaktär under tiden samverkan sker. Det som till en början sågs som viktigt kan ha förlorat betydelse medan sådant som prioriterats ner till en början senare visar sig vara av största vikt. 3) Under samverkan löses inte endast en uppgift med ett givet syfte utan de som samverkar lär sig också och får med tiden nya kunskaper och erfarenheter. Dessa kunskaper har stor påverkan på hur man både förstår och hanterar nya problem som uppstår. 4) Människor interagerar både inom hierarkiska organisationer men agerar även vid sidan om dessa. 5) Det finns många gånger skillnader mellan vad som anges om samverkan i officiella dokument, regelverk, instruktioner etc. och hur människor de facto agerar i praktiken. Hur man hanterar utmaningar som dessa är något som vi under studien kommer behandla i både samtal och skrivande.

Följande frågeställningar är vägledande för projektet:

- Vilka erfarenheter av komplexa samverkanssituationer finns det hos de medverkande och vad kan vi lära oss av dessa inför framtida agerande?

- Vilken typ av utmaningar föreställer sig de medverkande att man behöver vara förberedd på att möta i sitt arbete och vad innebär dessa? 

- Hur förstås samverkan av militära och civila aktörer och vilka begränsningar och möjligheter kan olika synsätt och perspektiv innebära för samverkansarbete i praktiken?

Hur går det till?

CSMS ambition är att komma igång med fysiska möten så fort det är säkert för alla medverkande utifrån det rådande läget med Corona pandemin. Utgångspunkten för forskningsprojektet ”Erfarenhetsforum Samverkan” är att det genomförs med dialogseminariemetoden vilken förutsätter att deltagarna aktivt engagerar sig genom att i skrift reflektera över egna erfarenheter. En av målsättningarna med projektet är att med hjälp av konkreta exempel utforska och beskriva samverkan och samarbete där olika aktörer är beroende av varandra för att lyckas med en uppgift. Resultatet från forskningsprojektet kommer att presenteras i en kommande antologi med arbetsnamn Uppdrag samverkan (2021/2022) samt i CSMS internationella konferens Modern Militär Professionalism (2022). 

Varje samlingstillfälle består av två delar; en kort introduktion och återkoppling till tidigare genomfört möte (idéprotokoll) följt av skrivseminarium. Varje kurstillfälle startar kl. 9.00 och avslutas ca 16.30 med paus för en gemensam lunch.

Erfarenhetsforum Samverkan genomförs på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Centrum för Studier av Militär och Samhälle och Försvarsmakten som finansierar projektet.


Om du vill veta mer om hur ett erfarenhetsforum och dialogseminarier går till, se exempel i tidigare antologier av CSMS. (Nedanstående böcker kan laddas hem från www.csms.se)

Uppdrag Veteran – om svenska militära utlandsveteraner (2020) Victor Tillberg, L; Tillberg, P; Naeve-Bucher, U; Svartheden, J. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek. 

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats (2016) Tillberg, P; Victor Tillberg, L; Svartheden, J; Rahmström, B; Hildebrandt, J. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011) Victor Tillberg, L & Tillberg, P. Stockholm: CSMS/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.

Uppdrag utland – Militära exempel från internationella uppdrag (2007) Tillberg, P; Svartheden, J; Engstedt, D; Stockholm: Försvarshögskolan/Svenskt militärhistoriskt bibliotek.


Har Du frågor är du varmt välkommen att kontakta Peter Tillberg

e-post: peter.tillberg@csms.se 

        Telefon: +46 (0)733 026 390


Kort beskrivning av hur CSMS arbetar med Erfarnhetsforum

Ett erfarenhetsforum är en strukturerad mötesform där deltagarna reflekterar över svårbedömda situationer och systematiskt skriver om sina erfarenheter över tid. Sättet att arbeta kan  användas i både utbildnings- och forskningsprojekt. En utförligare beskrivning av metoden finns bland annat i boken Uppdrag Utland - Militära exempel från internationella uppdrag (2007) och i kapitlet Om att bli erfaren genom andras exempel i boken Uppdrag chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011).
En bärande idé i arbetssättet är att genom deltagarnas egna skrivande få fram väl beskrivna exempel på erfarenheter inifrån en viss yrkespraktik. Dessa beskrivningar tjänar i nästa steg som utgångspunkt för systematisk reflektion. I Försvarsmakten har metoden använts sedan 1999 för att bland annat kartlägga och sprida erfarenheter gjorda i internationell tjänst. Arbetsformen har också använts för att utforska officerares möte och erfarenheter av ny teknologi.

Tidigare genomförda projekt har dokumenterats bland annat i Dialoger om yrkeskunnande och teknologi red. Peter Tillberg (2002), samt i antologiererna Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag (2007) Spelplats – yrkeskunnande och teknologi (2002) samt Exempel – yrkeskunnande och teknologi (2003).

Resultat från genomförda projekt redovisas också på CSMS internationella konferenser vilka genomförts på Dramaten 2008, på Kungliga Tekniska Högskolan 2012, 2015 och 2017, 2018, 2019 Södertörns högskola 2013.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2022

CSMS planerar för att genomföra konferensen Modern Militär Professionalism under 2022. Det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 innebär att det nu inte finns några fastställda datum för konferensen men vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. Vi vill också passa på att tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att delta när vi återkommer med en ny inbjudan och ett uppdaterat program.

81110_20160604_joethu01_BALTOPS_7

Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS)

Centrum för Studier av Militär och Samhälles grundades 2011. Den bärande idén är att forskning om militära institutioner bäst bedrivs över universitets-, organisations- och disciplingränser samt i kontakt med det internationella forskarsamhället.  Målsättningen för Centrum för Studier av Militär och Samhälle är att genom mångdisciplinär forskning skapa ny kunskap relevant för praktiker, forskare, myndigheter och andra intresseorganisationer.

Om CSMS

Aktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2022

CSMS planerar för att genomföra konferensen Modern Militär Professionalism under 2022. Det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 innebär att det nu inte finns några fastställda datum för konferensen men vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. Vi vill också passa på att tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att delta när vi återkommer med en ny inbjudan och ett uppdaterat program.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.