CSMS Personal

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Peter Tillberg är kapten och har tidigare arbetat i Försvarsmakten med soldat och officersutbildning. Peter är forskare och har under mer än 20 år arbetat som projektledare i Försvarsmakten och Försvarshögskolan med frågor som berör ledarskap, organisation teknologi och militärt yrkeskunnande i skarpa situationer. Han har bland annat publicerat Dialoger om yrkeskunnande och teknologi (2002), Spelplats – Yrkeskunnandets Praktik och IT. (2002), Some Aspects of Military Practices and Officers Professional Skills (2006), Mission Abroad – Military experience from international operations (2008), Uppdrag Chef – Åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011), Uppdrag Afghanistan – Bilder och berättelser från en internationell insats (2017) och Uppdrag Veteran - Om svenska militära utlandsveteraner (2020). Peter är executive editor på den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS). Peter doktorerar på institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska högskolan. Han är föreståndare och projektledare vid Centrum för studier av militär och samhälle (CSMS).


Joakim Berndtsson är lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Berndtssons huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring det ökande användandet av privata säkerhetsföretag i och omkring väpnade konflikter samt konsekvenserna av denna utveckling för statlig kontroll över våldsmedlen och civil-militära relationer. 2009 disputerade han på en avhandling om användandet av säkerhetsföretag i Irak, och har sedan dess publicerat ett flertal artiklar i ämnet. Han har också genomfört en studie för Försvarsmakten om svenska officerares inställning till säkerhetsbranschen som aktör i högriskområden och som potentiell karriärväg. Medverkar tillsammans med Karl Ydén i ett större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.


Lotta Victor Tillberg är filosofie doktor i yrkeskunnande och teknologi, disputerad 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan, sedan 2015 docent i den praktiska kunskapens teori. Hon har arbetat med frågor om militärt yrkeskunnande sedan 1996, med särdkild inriktning på yrkeskunnande och den praktiska kunskapens betydelse i svårbedömda situationer. Lotta medverkar bland annat i antologin Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag (2007). Hon publicerade 2010 boken Konsten att vårda – om att vara professionell i svårbedömda situationer om vårdarbetares yrkeskunnande. Hon är också författare till boken Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer, tillsammans med Peter Tillberg (2011). Sedan 2010 undervisar hon i praktisk kunskap vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon arbetar idag som forskare i projekten ’modern militär profession’ och ’veteran i Sverige’, vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle vid Kungliga Tekniska högskolan.


Karl Ydén, fil.dr., studerar militärorganisationers skilda handlingslogiker och hur militären påverkas av uppdragsgivare, uppgifter och förändrade kompetenskrav. De industriella demokratiernas militärer befinner sig i kraftiga förändringar vad avser uppdragsgivare, uppgifter och kompetenskrav som sammanhänger såväl med globalisering och teknikutveckling som med förvaltningsanknutna effektiviseringskrav och karaktären hos moderna militära hot och konflikter. Medverkar tillsammans med Joakim Berndtsson i ett större forskningsprojekt inom ramen för CSMS där den svenska opinionen kring Försvarsmakten och dess uppdrag analyserats med hjälp av data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Karl Ydén är reservofficer i Försvarsmakten, har fullgjort internationell tjänstgöring och är huvudsakligen verksam vid Chalmers tekniska högskola samt gästforskare vid King’s College London, Department of War Studies.


Sanna Strand är filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning, disputerad 2019 vid Göteborgs Universitet. Strands avhandling studerar hur bilden av Försvarsmakten som ”varumärke” växte fram och förändrades i och med övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar år 2010. Strand arbetar just nu som postdoktor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet och undervisar på institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet. Utöver det projektleder hon 2020-års upplaga av den CSMS-organiserade konferensen Modern militär professionalism som går av stapeln 15-16 juni på Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Strands huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring frågor om militär personalförsörjning, försvarsvilja och militära organisationers föränderliga roll i samhället. Hennes forskning kan läsas i vetenskapliga journaler så som Critical Military Studies och Media, War and Conflict.

Aktiviteter

Konferensprogram_framsida_2022

Konferens Modern Militär Professionalism 2022 är avslutad

2022 års konferens Modern Militär Professionalism riktade fokus på det nationella försvaret och samarbetet med de nordiska och skandinaviska länderna. Delar av konferensen var ett samarbete mellan Scandinavian Journal of Military Studies och Nordic Association for Research on Military Profession. Konferensen genomfördes den 14-15 juni i Stockholm.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.