Utbildningar

CSMS erbjuder myndigheter och organisationer uppdragsutbildningar inom bland annat följande områden; ledarskap i kris- och konfliktmiljöer och metoder för erfarenhetsutbyte
Ledarskap i internationella operationer - om praktiskt kunnande i skarpa lägen är en kurs som riktar sig till militärer eller personer som i sin yrkesutövning möter kris- och konfliktfyllda miljöer i internationell tjänst. Kursens syfte är att:
  • utveckla kunskap och förståelse för relationen mellan olika kunskapsformer och dess inverkan och effekter i olika yrkesrelaterade situationer
  • utveckla kunskap om förtrogenhetskunskapens betydelse för ledarskap i svårbedömda och kritiska situationer
  • att träna deltagarnas förmåga till reflektion och erfarenhetshantering med hjälp av dialogseminariemetoden
Med utgångspunkt i beskrivningar av militära erfarenheter från internationella uppdrag kommer begrepp som ledarskap, tyst kunnande, risktagande, omdöme, våldsanvändning, mod och ansvar att behandlas. Kursmomenten sker inom ramen för det kunskapsteoretiska perspektiv som utvecklats vid ämnet Yrkeskunnande och teknologi, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kursen genomförs med hjälp av dialogseminariemetoden vilken förutsätter att deltagarna aktivt engagerar sig genom att i skrift reflektera över egna tidigare erfarenheter.

Genomförande
Varje kurstillfälle består av tre delar; en kort introduktionsföreläsning följt av skrivseminarium Efter en gemensam middag följer en kvällsföreläsning av en särskilt inbjuden gäst med egna erfarenheter från ledarskap i svåra situationer. Varje kurstillfälle startar kl. 9.00 – och avslutas ca 20.30. Deltagande i alla aktiviteter är obligatoriskt.