Om CSMS

Centrum för Studier av Militär och Samhälle är ett forum för främjande och utbyte av forskning om militära organisationer och civil-militära relationer.

Centrum för Studier av Militär och Samhälles idé är att forskning om militära institutioner bäst bedrivs över universitets-, organisations- och disciplingränser samt i kontakt med det internationella forskarsamhället. CSMS ansluter sig därmed till den tradition som formats av Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, som grundades 1960 av Morris Janowitz vid University of Chicago. Målsättningen för Centrum för Studier av Militär och Samhälle är att genom mångdisciplinär forskning skapa ny kunskap relevant för praktiker, forskare, myndigheter och andra intresseorganisationer.

Centrum för Studier av Militär och Samhälle inkluderar forskare och studerande från olika lärosäten, institutioner och akademiska discipliner. Deltagarna kan ha varierande synsätt, men de delar uppfattningen att oberoende och mångdisciplinär forskning om militära organisationer utgör en viktig strävan och ett bidrag till demokratiskt inflytande över militären.

Uppdraget är att initiera och bedriva forskning, skapa möjligheter för forskningssamarbete nationellt såväl som internationellt samt att skapa arenor dialog mellan forskare och myndigheter, organisationer och näringsliv.

Övergripande forskningsteman vid CSMS är:

  • Perspektiv på profession – organisation, struktur och maktförhållanden
  • Praktisk kunskap i kris och konfliktfyllda miljöer
  • Modern militär professionalism
  • Demokratisk kontroll och civil-militära relationer

Grunden för verksamheten utgörs av forskare med bakgrund i olika vetenskapliga discipliner såsom t.ex. yrkeskunnande, globala studier, företagsekonomi, statsvetenskap, teknik, sociologi, pedagogik och juridik. Forskningen bedrivs inom mångdisciplinära forskningsgrupper, som också samarbetar med forskare vid andra universitet i Sverige och andra länder.