Erfarenhetsforum

Centrum för Studier av Militär & Samhälle inbjuder till: ERFARENHETSFORUM VETERAN "VAD HÄNDER EFTER INSATS?"


Centrum för Studier av Militär och Samhälle bjuder in till: 
ERFARENHETSFORUM VETERAN "VAD HÄNDER EFTER INSATS?"

”Många blir förvånade – är du veteran?! De tänker sig något annat.”

I en serie skrivseminarier erbjuds Du som är veteran att i skrift reflektera över – och dela med dig av – dina erfarenheter av vad som händer efter insats. Projektets syfte är att med utgångspunkt i veteraners egna erfarenheter ta fram ett kunskapsunderlag med fokus på veteranen som en kompetent resurs i samhälle och arbetsliv.

Begrepp som identitet, ledarskap, omdöme, respekt, mod och ansvar kommer att behandlas. Resultatet från skrivseminarierna kommer bland annat att presenteras i en kommande antologi; Uppdrag veteran. Att medverka innebär en möjlighet att vara med och påverka bilden av veteranen. En av målsättningarna med projektet är att med hjälp av konkreta exempel utforska och beskriva veteraners kunnande och vad de kan bidra med; i arbetsliv och samhälle.

Erfarenhetsforum Veteran genomförs med dialogseminariemetoden vilken förutsätter att deltagarna aktivt engagerar sig genom att i skrift reflektera över egna erfarenheter.

Varje samlingstillfälle består av två delar; en kort introduktionsföreläsning följt av skrivseminarium. Varje kurstillfälle startar kl. 9.00 och avslutas ca 17.30 med paus för en gemensam lunch.

Erfarenhetsforum genomförs som en serie dialogseminarier på Kungliga Tekniska Högskolan som ett samarbete mellan KTH, Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS) och Försvarsmaktens Veterancentrum som finansierar projektet.

2018

19 september                      Introduktionsmöte – skriva en metod för reflektion

10 oktober                          Vad kan veteraner som inte andra kan?

7 november                        Erfarenhet, merit – karriär och ledarskap

5 december                         Andras bilder av veteraner – och min erfarenhet

2019

22–23 januari                     Stolt, respekterad och värdefull – förutom skrivseminarium öppet slutseminarium, ”examen” med inbjudna gäster.

Kursansvariga: Lotta Victor Tillberg, docent, Kungliga Tekniska Högskolan/CSMS samt Joakim Svartheden, fil. Mag. CSMS

Medverkan/kostnader
Ansökan ska ske per mail med kontaktuppgifter, ålder, genomförda insatser samt en kort motivering av varför man vill vara med, senast den 15 augusti 2018. Deltagarantalet är begränsat (max 15) och de som kan medverka vid alla tillfällen kommer att prioriteras. Ansökan mailas till lottavictortillberg@me.com.

Ingen kursavgift tas ut men deltagaren alt. arbetsstället förutsätts betala de kostnader som eventuellt är förenade med medverkan. Vi bjuder på fika och lunch och kan vid behov bekosta resor.

Efter genomgången seminarieserie får deltagaren ett intyg på sin medverkan.

Om skrivseminarier se:
Hammarén, Maria (1995) Skriva – en metod för reflektion. Stockholm, Brevskolan

Om du vill veta mer om hur ett dialogseminarium går till eller se exempel på tidigare antologier se nedanstående böcker som kan laddas ned från hemsidan www.csms.se:

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats (2016) Tillberg, Peter, Lotta Victor Tillberg, Joakim Svartheden, Bo Rahmström, Jörgen Hildebrandt

Uppdrag Chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011) Victor Tillberg, Lotta & Tillberg, Peter Stockholm: CSMS

Uppdrag utland – Militära exempel från internationella uppdrag (2007) Tillberg, Peter, Svartheden, Joakim, Engstedt, Danuta Stockholm, Försvarshögskolan

Har Du frågor är du varmt välkommen att kontakta

Lotta Victor Tillberg          e-post: lottavictortillberg@me.com eller

Joakim Svartheden             e-post: joasva@kth.se

Vill du veta mer om CSMS se hemsidan: www.csms.se.

Inbjudan finns att ladda ner som som PDF här och under rubriken "Konferenser 2018"
Erfarenhetsforum är en strukturerad mötesform för erfarenhetshantering och utveckling av yrkeskunnande

Detta sker genom dialog, reflektion över svårbedömda situationer och systematiskt skrivande över tid. Sättet att arbeta kan också användas i forskningsprojekt och utbildningsinsatser. En utförligare beskrivning av metoden finns bland annat i boken Uppdrag Utland - Militära exempel från internationella uppdrag (2007) och i kapitlet Om att bli erfaren genom andras exempel i boken Uppdrag chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer (2011).

En bärande idé i arbetssättet är att genom deltagarnas egna skrivande få fram väl beskrivna exempel på erfarenheter inifrån en viss yrkespraktik. Dessa beskrivningar tjänar i nästa steg som utgångspunkt för systematisk reflektion. Inom Försvarsmakten har metoden prövats för att kartlägga och sprida erfarenheter gjorda i internationell tjänst mellan olika befattningar, verksamhetsområden och mellan olika nivåer. Metoden har också använts för att utforska officerares möte och erfarenheter av ny teknologi.

Tidigare genomförda projekt har dokumenterats bland annat i Dialoger om yrkeskunnande och teknologi red. Peter Tillberg (2002), samt i antologiererna Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag (2007) Spelplats – yrkeskunnande och teknologi (2002) samt Exempel – yrkeskunnande och teknologi (2003).

Resultat från genomförda projekt redovisas också på CSMS internationella konferenser vilka genomförts på Dramaten 2008, på Kungliga Tekniska Högskolan 2012, 2015 och 2017, Södertörns högskola 2013.